Dokumenty strategiczne

Budżet Gminy Skwierzyna na 2019 rok

Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skwierzyna w latach 2016 – 2020

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2018

Gminny Program Wspierania Rodziny w Skwierzynie na lata 2016 – 2018

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013 - 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skwierzyna

Program Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023

Program rozwoju oświaty przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Skwierzyna w latach 2015 - 2020

Program rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Gminie Skwierzyna w latach 2014 – 2020

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skwierzyna na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skwierzyna na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2024 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2018

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna na lata 2013 – 2032

Program współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Statut Gminy Skwierzyna

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2022

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2018 – 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Skwierzyna na lata 2019 - 2030