Dokumenty strategiczne

 

Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skwierzyna w latach 2016 - 2020

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Skwierzyna na lata 2020 - 2023

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2024

Gminny Program Wspierania Rodziny w Skwierzynie na lata 2019 – 2021

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2021 - 2031

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skwierzyna

Program Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023

- badanie postępów wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023 (ankieta)

- raport z monitoringu i ewaluacji wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023

- formularz oceny wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skwierzyna na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skwierzyna na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2024 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2021

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna na lata 2013 – 2032

Program współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Statut Gminy Skwierzyna

- zmiany w Statucie Gminy Skwierzyna

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2022

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Skwierzyna na lata 2021 – 2024

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2018 – 2022

Wyznaczenie aglomeracji Skwierzyna