Meldunki i dowody osobiste

Urząd Miejski w Skwierzynie pracuje na nowym Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) za pomocą aplikacji ŹRÓDŁO, dzięki której możliwe jest uaktualnianie - wprowadzanie aktualnych danych obywateli. W zintegrowanym systemie znajdują się m.in.: rejestry dowodów osobistych, danych kontaktowych, PESEL oraz aktów stanu cywilnego.

Praca związana z ewidencją ludności przeważnie kojarzy się z dowodami osobistymi i meldunkami, ale to tylko jedno z wielu realizowanych zadań.

W naszej placówce prowadzone są sprawy związane m.in. z procedurami opisanymi poniżej w zakładkach:


EWIDENCJA LUDNOŚCI:

 

Uzyskaj zaświadczenie o swoich danych.

Potrzebujesz dokumentu potwierdzającego Twój adres zameldowania na pobyt stały, czasowy lub o wymeldowaniu? Potrzebujesz zaświadczenia o numerze PESEL? A może potrzebny Tobie dokument poświadczający o Twoim wyjeździe za granicę? Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie a zaświadczenie uzyskasz od ręki.

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

Możesz pobrać taki dokument w postaci elektronicznej poprzez profil zaufany.

Kto może uzyskać zaświadczenie?
- Każdy obywatel, który posiada dowód osobisty – pamiętaj, że nie możesz otrzymać zaświadczenia o danych innej osoby,
- Rodzic, opiekun prawny albo kurator może wnioskować o zaświadczenie dotyczące dziecka lub podopiecznego.

Co musisz przygotować?
- Wniosek o wydanie zaświadczenia.
- Dowód opłaty skarbowej.
- Dowód osobisty albo inny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość.
- Dokument pełnomocnictwa, jeśli korzystasz z pełnomocnika.

Do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać TUTAJ.

Gdzie składasz dokumenty?
- W dowolnym Urzędzie
- Poprzez platformę ePUAP

Ile zapłacisz?
Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.).

Opłaty skarbowe można dokonywać:
- Kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,
- Wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna), BIC CODE (SWIFT): GBWCPLPP

Podstawa prawna:
-
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.).
-
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.).
-
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2021, poz. 510 z późn. zm.).

Co to jest numer PESEL i jak się go nadaje?

Numer PESEL to to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Nadaje go minister właściwy ds. informatyzacji.

Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności - numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.

Numer PESEL może być nadany z urzędu lub na wniosek osoby.

Nadanie numeru PESEL z urzędu:
Numer nadaje z urzędu:
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzającego akt urodzenia dla dzieci obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkałych i urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL.
- organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy dla osób, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL.
- organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które ubiegają się o polski dokument tożsamości.
- organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy - dla osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wyżej opisany.

Nadanie numeru PESEL na wniosek:

Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów (innych niż ustawa o ewidencji ludności) do posiadania numeru PESEL, numer nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji na jej wniosek.

Zainteresowana osoba składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. aktualny paszport lub aktualna karta pobytu, ewentualnie dodatkowo akty stanu cywilnego, itp.) do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

Co musisz przygotować?
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: paszport i ewentualnie karta pobytu.

Do pobrania:
- Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywatela Polski można pobrać TUTAJ.
- Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywatela Polski można pobrać TUTAJ.

Gdzie załatwisz sprawę?
W dowolnym Urzędzie na terenie RP.

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.

Zmiana numeru PESEL

Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:
- Sprostowania daty urodzenia.
- Zmiany płci.
- Nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.

Organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest:
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian, dotyczących sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci.
- Organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o nadanie tego numeru - w przypadku omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.

Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia zainteresowaną osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru. Raz nadany numer PESEL nie może być ponownie nadany innej osobie. Osoba, której zmieniono numer PESEL, od chwili powiadomienia jej o zmianie numeru, nie może posługiwać się poprzednio nadanym numerem PESEL.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2021, poz. 510 z późn. zm.).

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się - wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL. Jeśli nie możesz zameldować się, a Urząd wymaga od ciebie numeru PESEL - złóż wniosek. Sprawdź, jak to zrobić.

Kto może uzyskać?
- Dostaniesz numer PESEL z urzędu – jeśli zameldujesz się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni.
- Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie - jeśli nie możesz się zameldować, a potrzebujesz numeru PESEL.

Pamiętaj! We wniosku wpisz faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL - powinien wskazać ci również podstawę prawną.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki - dostaniesz wiadomość, żeby je uzupełnić. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku - jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Co musisz przygotować?
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: paszport

Do pobrania:
- Wniosek o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca można pobrać TUTAJ.
- Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca można pobrać TUTAJ.

Gdzie załatwisz sprawę?
W dowolnym Urzędzie na terenie RP.

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).

  

Zamelduj się na pobyt stały.

Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w Urzędzie.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1 lipca 1984 roku) - podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Kto składa dokumenty?
- Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.
- Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu meldują osoby, które:
a) nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
b) mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Możesz zameldować się na pobyt stały również przez pełnomocnika.
Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie. Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Co musisz przygotować?
- jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - przynieś go ze sobą.
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

- jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - przynieś dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.
- na wniosku zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.

Właściciel nie wyraża zgody na twój pobyt stały w jego lokalu, ale potwierdza, że przebywasz pod konkretnym adresem. Jeśli nie podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal możesz się zameldować. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt stały, jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego.

Do pobrania:
- Wniosek na zgłoszenie pobytu stałego można pobrać TUTAJ.
- Wzór wniosku na zgłoszenie pobytu stałego można pobrać TUTAJ.

Kiedy składasz dokumenty?
Najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania.

Jeśli mieszkasz lub chcesz mieszkać na stałe pod konkretnym adresem - zamelduj się na pobyt stały.

Gdzie składasz dokumenty?
W Urzędzie - na terenie gminy, w której mieszkasz.

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:
- na pobyt stały - 17,00 zł.

Opłaty skarbowe można dokonywać:
- Kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,
- Wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna), BIC CODE (SWIFT): GBWCPLPP.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2021, poz. 510 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.).

 

Zamelduj się na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące.

Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w Urzędzie.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1 lipca 1984 roku) - podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Kto składa dokumenty?
- Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.
- Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu meldują osoby, które:
a) nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
b) mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Możesz zameldować się na pobyt czasowy również przez pełnomocnika.
Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie. Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Co musisz przygotować?
- jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - przynieś go ze sobą.
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

- jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - przynieś dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.
- na wniosku zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.

Właściciel nie wyraża zgody na twój pobyt czasowy w jego lokalu, ale potwierdza, że przebywasz pod konkretnym adresem. Jeśli nie podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal możesz się zameldować. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu stałego.

Do pobrania:
- Wniosek na zgłoszenie pobytu czasowego można pobrać TUTAJ.
- Wzór wniosku na zgłoszenie pobytu czasowego można pobrać TUTAJ.

Kiedy składasz dokumenty?
Najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania.

Jeśli mieszkasz czasowo dłużej niż 3 miesiące pod konkretnym adresem - zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego.

Gdzie składasz dokumenty?
W Urzędzie - na terenie gminy, w której mieszkasz.

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:
- na pobyt czasowy - 17,00 zł.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2021, poz. 510 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.).

Zmieniasz miejsce stałego zamieszkania? Wymelduj się. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Kto składa dokumenty?
- Każdy, kto jest zameldowany na pobyt stały i wyprowadza się z tego miejsca.
- Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu stałego osoby, które:
a) nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
b) mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika.
Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie. Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Co musisz przygotować?
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Do pobrania:
- Wniosek na zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego można pobrać TUTAJ.
- Wzór wniosku na zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego można pobrać TUTAJ.

Kiedy składasz dokumenty?
Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Możesz zrobić to podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego - osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

Gdzie załatwisz sprawę?
Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w Urzędzie, na terenie którego:
- masz meldunek na pobyt stały,
- będziesz meldować się na pobyt stały lub czasowy – możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania w nowym miejscu.

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2021, poz. 510 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.).

Gdy meldujesz się czasowo w jakimś miejscu - deklarujesz, jak długo będziesz tam mieszkać. Jeśli wyprowadzisz się przed tym terminem - zgłoś to w Urzędzie. Sprawdź, jak to zrobić.

Osoba, która tego nie zrobi, zostanie wymeldowana z dniem upływu pobytu czasowego, na który się zameldowała.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Kto składa dokumenty?
- Każdy, kto jest zameldowany na pobyt czasowy i wyprowadza się z tego miejsca.
- Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu czasowy osoby, które:
a) nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
b) mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika.
Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie. Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Co musisz przygotować?
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Do pobrania:
- Wniosek na zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego można pobrać TUTAJ.
- Wzór wniosku na zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego można pobrać TUTAJ.

Kiedy składasz dokumenty?
Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Możesz wymeldować się podczas meldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego - osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

Gdzie załatwisz sprawę?
Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w Urzędzie, na terenie którego:
- masz meldunek na pobyt czasowy,
- będziesz meldować się na pobyt stały lub czasowy - możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania w nowym miejscu.

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2021, poz. 510 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.).

Wyjeżdżasz za granicę na dłużej niż 6 miesięcy? Planujesz na stałe wyjechać z Polski? Zgłoś swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszczasz kraj. Możesz to zrobić przez internet albo w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie. To bardzo proste.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego (eGov), certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Kto musi zgłosić wyjazd?
- Każda osoba, która:
a) chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju – zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu czasowego, jeżeli je posiada. Jej adres zameldowania stałego pozostanie bez zmian,
b) planuje na stałe wyjechać z Polski - zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego i czasowego.
- Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:
a) nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
b) mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Możesz zgłosić swój wyjazd przez pełnomocnika
Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie. Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Co musisz przygotować?
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Do pobrania:
- Wniosek na zgłoszenie wyjazdu poza granice RP można pobrać TUTAJ.
- Wzór wniosku na zgłoszenie wyjazdu poza granice RP można pobrać TUTAJ.

Kiedy zgłaszasz?
Najpóźniej w dniu, w którym wyjeżdżasz.

Gdzie załatwisz sprawę?
- Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna (pok. 3), tel.: 95 7 216 523.
- dowolny urząd gminy, ze względu na miejsce zamieszkania.

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2021, poz. 510 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.).

Wracasz z zagranicy z wyjazdu, który trwał dłużej niż 6 miesięcy? Zgłoś swój powrót. Możesz to zrobić przez internet albo w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie. Masz na to 30 dni od powrotu.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego (eGov), certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Kto musi zgłosić powrót?
- Każdy, kto był za granicą dłużej niż 6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie gminy. NIE zgłaszaj powrotu z wcześniej zgłoszonego wyjazdu na stałe poza granice kraju. Po prostu zamelduj się na pobyt stały lub czasowy.
- Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają powrót z zagranicy osób, które:
a) nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
b) mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Możesz zgłosić swój powrót przez pełnomocnika
Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie. Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Co musisz przygotować?
- wypełnij wniosek w domu albo zrób to w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
- dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

Do pobrania:
- wniosek na zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP można pobrać TUTAJ.
- wzór wniosku na zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP można pobrać TUTAJ.

Gdzie załatwisz sprawę?
- Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna (pok. 3), tel.: 95 7 216 523.
- dowolny urząd gminy, ze względu na miejsce zamieszkania po powrocie z zagranicy.

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2021, poz. 510 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.).

Do pobrania:
- wniosek o wymeldowanie - decyzja administracyjna można pobrać TUTAJ.
- wzór wniosku o wymeldowanie - decyzja administracyjna można pobrać TUTAJ.

Gdzie załatwisz sprawę?
- Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna (pok. 3), tel.: 95 7 216 523.

Ile zapłacisz?
- 10,00 zł - za wydanie decyzji o wymeldowaniu,
- 17,00 zł - za pełnomocnictwo.
Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnione są osoby, których pełnomocnikiem jest mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki.


DOWODY OSOBISTE:

Kończy się ważność Twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Zbliżają się twoje 18. urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym Urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Przyjdź do nas z jednym zdjęciem i dokumentem, który chcesz wymienić. Wniosek o wydanie dowodu wypełnimy za Ciebie i wygenerujemy z systemu.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dokument taki możesz otrzymać, jeżeli masz ukończone 12 lat.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie po to, by wydać dowód osobisty. Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:
- w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub
- jeśli obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Dowód osobisty to dokument, który:
- potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
- potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
- pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra. 
Sprawdź, gdzie możesz podróżować jedynie z dowodem osobistym.

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:
- zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
- elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
- elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
- korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce.

Dowód MOŻE mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

Co należy zrobić, aby wyrobić nowy Dowód Osobisty?

- przygotuj dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport - jeśli masz i okaż urzędnikowi
- dostarcz kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm
Od 27 grudnia 2023 roku nie obowiązuje wypełnianie wniosku. Zrobi to za Ciebie urzędnik podczas zgłoszenia w magistracie.

Ile zapłacisz?
Dowody Osobiste wydawane są bezpłatnie bez względu na powód jego wydania.

Jak długo będziesz czekać na odbiór?
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach –poinformuje cię o tym urzędnik.

Jak długo ważny jest Dowód Osobisty?
1. Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku:
- 10 lat - dla osób w wieku od 12 lat,
- 5 lat - dla osób w wieku do 12 lat,
- 12 miesięcy - dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.

W przypadku trwałej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców – dowód osobisty dla osoby, która ukończyła 12 lat wydany zostanie z 10-letnim terminem ważności.

NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód z odciskami palców. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód z odciskami palców, możesz już teraz złożyć o niego wniosek.

2. Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 2 sierpnia 2021 r. do 6 listopada 2021 roku:
- do 3 sierpnia 2031 r. - dla osób w wieku od 5 lat,
- 5 lat - dla osób w wieku do 5 lat.

3. Dowód osobisty (e-dowód) wydany od 4 marca 2019 roku do 1 sierpnia 2021 roku:
- 10 lat - dla osób w wieku od 5 lat,
- 5 lat - dla osób w wieku do 5 lat.

4. Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku:
- 10 lat - dla osób w wieku od 5 lat,
- 5 lat - dla osób w wieku do 5 lat.

5. Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 roku:
- 10 lat - dla osób pełnoletnich,
- 5 lat – dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,
- bezterminowo - dla osób, które miały 65 lat, jeśli chciały mieć taki termin ważności. Od 1 marca 2015 roku dokumenty ważne bezterminowo nie są już wydawane.

Jak wygląda Dowód Osobisty?

Dowód wydawany po 7 listopada 2021 roku:

przód (awers) dowodu osobistego wydawanego po 7 listopada 2021 roku

tył (rewers) dowodu osobistego wydawanego po 7 listopada 2021 roku

Dowód wydawany od 4 marca 2019 roku do 6 listopada 2021 roku:

Wizualizacja pierwszej strony dowodu osobistego - przód.Wizualizacja drugiej strony dowodu osobistego - tył.

Dowód wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku:

Wizualizacja pierwszej strony dowodu osobistego - przód.Wizualizacja drugiej strony dowodu osobistego - tył.

Dowód wydany od 24 marca 2009 do 28 lutego 2015 roku

Wizualizacja pierwszej strony dowodu osobistego - przód.Wizualizacja drugiej strony dowodu osobistego - tył.

Certyfikaty w e-Dowodzie:

Są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.

Są 4 certyfikaty:
1. Certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online:
Ma go tylko osoba, która:
- skończyła 13 lat lub
- jest częściowo ubezwłasnowolniona.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

2. Certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym:
Podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.
Może mieć go osoba:
- pełnoletnia,
- która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła – właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.
Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.

3. Certyfikat potwierdzania obecności:
Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie. 
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.

4. Certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie edowod.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też politykę świadczenia usług. Zapoznaj się z nią, by prawidłowo korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400).

Nowy dowód osobisty możesz odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Dowód przygotowuje Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, a do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie dostarcza go policja.

Jeżeli podałeś dane (nr telefonu lub mail) do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) dostaniesz sms lub mail z informacją, że Twój Dowód Osobisty jest gotowy do odbioru. Możesz również sprawdzić klikając poniżej:

SPRAWDŹ, CZY DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY KLIKAJĄC TUTAJ.

Co musisz przygotować?
Numer wniosku o dowód osobisty – znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku.

Co musisz zrobić?
1. Kliknij przycisk "Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy", który znajduje się u góry.
2. Wpisz numer wniosku i kliknij "Sprawdź".
3. Odpowiedź otrzymasz od razu.
4. Odpowiedź możesz pobrać w formacie PDF i wydrukować. Pamiętaj, że ten wydruk nie jest dokumentem urzędowym.

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021r. poz. 816).

Jeżeli Twój Dowód Osobisty jest gotowy do odbioru udaj się do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, potwierdź odbiór odciskami palców i możesz cieszyć się nowym dokumentem.

Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez Internet.

Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po otrzymaniu twojego zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód.

Twój dowód osobisty został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu policji.

Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi TUTAJ w celu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Dowodu Osobistego.

Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego e-dowodu.

Nie możesz znaleźć swojego e-dowodu (dowodu z warstwą elektroniczną)? Możesz zawiesić jego ważność na 14 dni kalendarzowych. Dzięki tej usłudze nikt niepowołany nie będzie mógł używać twojego e-dowodu. Kiedy odnajdziesz e-dowód - od razu cofnij zawieszenie. Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia zawieszenia, Twój e-dowód zostanie unieważniony. Jak zawiesić swój e-dowód i jak cofnąć zawieszenie przeczytaj poniżej.

W tej usłudze możesz zgłosić zawieszenie lub cofnąć zawieszenie swojego e-dowodu (dowodu z warstwą elektroniczną wydanego po 4 marca 2019 roku). Jeśli chcesz zgłosić lub cofnąć zawieszenie e-dowodu swojego dziecka lub innej osoby - kliknij w wybrany poniższy link i postępuj zgodnie z opisanymi procedurami:

- ZGŁOŚ LUB COFNIJ ZAWIESZENIE SWOJEGO E-DOWODU

- ZGŁOŚ LUB COFNIJ ZAWIESZENIE E-DOWODU DZIECKA LUB INNEJ OSOBY


REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH (RDK):

Złożyłeś lub wysłałeś wniosek do urzędu? Chcesz szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa została zrealizowana? Nic prostszego. Dołącz do Rejestru Danych Kontaktowych.

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe?  Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:
- dokumentach gotowych do odbioru, 
- rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
- potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Co musisz przygotować?
- wypełnij wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych z RDK. 
- dowód osobisty lub paszport,
- telefon komórkowy  - jeśli potwierdzasz dane w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na niego SMS-a. Jeśli będziesz chciał potwierdzić także adres e-mail, potrzebny ci będzie również dostęp do konta pocztowego.

Do pobrania: 
- Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych z RDK można pobrać TUTAJ.
- Wzór wniosku o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych z RDK można pobrać TUTAJ.

Co musisz zrobić?
- złóż wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w urzędzie.
- potwierdź swoją tożsamość – pokaż urzędnikowi swój dowód osobisty lub paszport.
- przekaż urzędnikowi swoje dane kontaktowe - numer telefonu komórkowego i/lub adres email.
- potwierdź dane kontaktowe, które wprowadził urzędnik, czyli podaj mu kody otrzymane w SMS-ie lub e-mailu. Możesz to zrobić również online.

Gdzie załatwisz sprawę?
- Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna (pok. 3), tel.: 95 7 216 523 lub 95 7 216 543.
- dowolny urząd gminy, bez względu na miejsce zamieszkania.

Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, z późn. zm.).


Informacje:

Wniosek o wydanie zaświadczenia można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywatela Polski można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek na zgłoszenie pobytu stałego można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku na zgłoszenie pobytu stałego można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek na zgłoszenie pobytu czasowego można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku na zgłoszenie pobytu czasowego można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek na zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku na zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek na zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku na zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek na zgłoszenie wyjazdu poza granice RP można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku na zgłoszenie wyjazdu poza granice RP można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek na zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku na zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP można pobrać TUTAJ.

 

Pełnomocnictwo można pobrać TUTAJ.
Wzór pełnomocnictwa można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych z RDK można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych z RDK można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o wymeldowanie - decyzja adminisstracyjna można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku o wymeldowanie - decyzja administracyjna można pobrać TUTAJ.

Opłaty skarbowe można dokonywać:

kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,

lub wpłatą na konto
nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna)
BIC CODE (SWIFT): GBWCPLPP

 

Wydanie Dowodu Osobistego jest bezpłatne.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

17,00 zł - za wydanie zaświadczenia,

10,00 zł - za wydanie decyzji,

17,00 zł - za pełnomocnictwo.

Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnione są osoby, których pełnomocnikiem jest mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki.

Urząd Miejski w Skwierzynie

ul. Rynek 1

66 - 440 Skwierzyna

 

Anna Rudzka - Kierownik Referatu Organizacyjnego
e-mail: kontrola-umigatskwierzyna [dot] pl
tel.: 95 7 216 523 (meldunki - pok. nr 3)

Przemysław Uss - Inspektor
e-mail: p [dot] ussatskwierzyna [dot] pl lub doatskwierzyna [dot] pl
95 7 216 543 (dowody osobiste - pok. nr 3)

Natalia Pacholak - Podinspektor
e-mail: n [dot] pacholakatskwierzyna [dot] pl
95 7 216 543 (ewidencja ludności - pok. nr 3)

  Poniedziałek - 7:00 - 15:00

Wtorek - 7:00 - 16:00

Środa - 7:00 - 15:00

Czwartek - 7:00 - 15:00

Piątek - 7:00 - 14:00

W przypadku składania wniosku lub odbioru Dowodu Osobistego prosimy o przybycie 30 min. przed załatwieniem sprawy z uwagi na trwającą procedurę przyjęcia lub wydania dokumentu (ok. 30 min.).