Oferta nieruchomości

Aktualne oferty:

Rodzaj nieruchomości:  niezabudowana

Właściciel: Gmina Skwierzyna

Położenie: obręb 1 Skwierzyna, ul. Lawendowa

Określenie nieruchomości:
-    działka Nr 428/9 o pow. 1562 m2,
-    działka Nr 428/8 o pow. 1866 m2,
-    działka Nr 428/7 o pow. 1988 m2,
-    działka Nr 428/2 o pow. 1850 m2,
-    działka Nr 428/1 o pow. 1746 m2.
W/w działki są zbywane z udziałem po 1/10 części w działce gruntu Nr 428/6 o pow. 1089m2, stanowiącej drogę.


Przeznaczenie: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyny ww. działki wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem „MN” – teren zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej.

Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Informacje dodatkowe:
•    Dla ww. nieruchomości wydana została opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych, wg której grunt posiada przeciętne warunki budowlane, z uwagi na płytko zalegające zwierciadło wody gruntowej oraz lokalnie występujące grunty organiczne.
•    Działka o nr 428/6 o pow. 1.089m2  stanowi drogę dojazdową do działek z nią sąsiadujących, wytyczoną w terenie, nie urządzoną.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  pok. 10 tel. 95 7216533, 95 7216536 i 607 787 040.
*Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży.

Zdjęcie działki przy ulicy lawendowej

Rodzaj nieruchomości:  niezabudowana

Właściciel: Gmina Skwierzyna

Położenie: obręb 2 Skwierzyna, ul. Rzeźnicka

Określenie nieruchomości:
-    działka Nr 101/8 o pow. 648 [m2],
-    działka Nr 101/9 o pow. 755 [m2],  
-    działka Nr 100/2 o pow. 843 [m2].

W/w działki będą zbywane z udziałem po ¼ części w działce gruntu Nr 101/10 o pow. 358m2, stanowiącej drogę dojazdową do działek z nią sąsiadujących, wytyczoną w terenie, nie urządzoną.

Przeznaczenie: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyny ww. działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążliwych usług wbudowanych nie przekraczających 30% powierzchni budynku.

Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  pok. 10 tel. 95 7216533, 95 7216536 i 607 787 040.
*Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży.


mapa z lokalizacją my maps

 mapa

Zdjęcie działek przy ulicy Rzeźnickiej

 Rodzaj nieruchomości:  nieruchomość niezabudowana.

Właściciel: Gmina Skwierzyna.

Położenie: obręb 2 Skwierzyna.

Określenie nieruchomości:
•    działka Nr 200/7 o pow. 628[m2]

Przeznaczenie: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r., Nr 91, poz. 1313) działka wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem „MN” – teren zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zagospodarowanie: Nieruchomość niezabudowana. Kształt nieruchomości średnio regularny, teren płaski, niezagospodarowany, nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą,
z drzewami liściastymi przy granicy południowo-wschodniej. Grunt sklasyfikowany jako „B” –  tereny mieszkaniowe.

Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna oraz sieć wodociągowa w drodze przy granicy działki.

Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  pok. 10 tel. 95 7216533, 95 7216536 i 607 787 040.
*Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży.

mapa z lokalizacją my maps  mapa

Zdjęcie działki przy ulicy Nad Obrą

Rodzaj nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 3-kondygnacyjnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 840,39 m2 + pomieszczenia gospodarcze w piwnicy 284,96 m2, w niedokończonym stanie surowym otwartym.

Właściciel: Gmina Skwierzyna

Położenie: obręb 5 Świniary

Określenie nieruchomości:
- działka Nr 75/21 o pow. 2.088 [m2].

Przeznaczenie: Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki, stracił ważność 31.12.2003r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem „MN”
i przeznaczonego na – obszary wielofunkcyjne mieszkalnictwa z usługami o charakterze nieuciążliwym.

Forma zbycia: zbycie nieruchomości w drodze przetargu.Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  pok. 10 tel. 95 7216533, 95 7216536 i 607 787 040.
*Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży.

Rodzaj nieruchomości:  nieruchomości niezabudowane

Właściciel: Gmina Skwierzyna

Położenie: obręb 3 Skwierzyna, ul. Międzyrzecka, strefa peryferyjna, odległość ok. 150m od drogi głównej prowadzącej w kierunku Zielonej Góry.
Działka zlokalizowana jest na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego, który został włączony w obręb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dojazd do terenu drogą dojazdową o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo i otoczenie stanowią: tereny przeznaczone na cele zabudowy przemysłowo-usługowej, handlowej, tereny zadrzewione i leśne.

Określenie nieruchomości:
- działka Nr 537/8 o pow. 11.377 [m2],
- działka Nr 537/7 o pow. 12.564 [m2],
- działka Nr 537/6 o pow. 11.901 [m2].
widok strefy przemysłowej z lotu ptaka

Przeznaczenie: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna działki wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem „U, P” – tereny zabudowy usługowo produkcyjnej.

Atuty:
-Odległość do autostrady A2- 40 km
-Bezpośrednie połączenie z ul. Międzyrzecką w odległości ok. 1,5 km od węzła drogowego Skwierzyna-Południe na trasie ekspresowej S-3.
- Bliskość bocznicy kolejowej – 1,9 km do dworca kolejowego.
- Najbliższe lotniska międzynarodowe: Babimost- 70 km, Poznań- 100 km, Berlin- 150 km
- Transgraniczne położenie miasta w odległości 80 km od granicy w Słubicach i 90 km od granicy w Świecku.
- Ulgi  i preferencje dla inwestorów
- Dobrze rozwinięte usługi i handel.

Uzbrojenie:
Obszar ten jest uzbrojony w następujące media:
- Elektryczność - przyłącze przy granicy działki (w działce drogowej 537/3), napięcie 15KV
- Woda- przyłącze przy granicy działki (w działce drogowej nr 537/3), dostępna objętość 36m3/h
- Kanalizacja deszczowa- przyłącze przy granicy działki  nr 537/2
- Gaz- podczas rozmowy telefonicznej uzyskano informację, że dostawca gazu zabezpiecza 20tys. m3 gazu, przy czym przyszły nabywca powinien wystąpić o promesę na dostawę gazu.
- Sporządzona została dokumentacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta jest zaplanowana do realizacji.

Warunki geotechniczne: W przeprowadzonych badaniach geotechnicznych stwierdza się, że zwierciadło wody utrzymuje się na poziomie od 0,5 do 1,3 m.p.p.t. W podłożu terenu występują zarówno gruntu słaboprzepuszczalne (torfy) a także grunty przepuszczalne (piaski średnie).
Istniejącą od powierzchni glebę oraz grunty organiczne warstwy I A zaleca się usunąć ze względu na nieprzydatność do posadowienia.

Forma zbycia: zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  pok. 10 tel. 95 7216533, 95 7216536 i 607 787 040.
*Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży.

mapa

mapa

mapa z lokalizacją my maps

mapa z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

mapa z pomiarem odległości

mapa z uzbrojeniem terenu

 


Informacja o aktualnych przetargach dostępna jest TUTAJ.