Ustawa śmieciowa

UWAGA MIESZKAŃCY!

 

Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 maja 2024r. do 31 grudnia 2024r.:
- odpady zmieszane i selektywne dla miasta i gminy - zabudowa jednorodzinna
- odpady zmieszane i selektywne  - zabudowa wielorodzinna
- odpady zmieszane i selektywne - zabudowa wielorodzinna na terenie Gminy

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2022r. ulega zmianie stawka za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skwierzyna.

Nowa stawka zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/337/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 16 grudnia 2021r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat, wynosi 30 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych ulga wynosi 2 zł od gospodarstwa domowego.

Od 1 maja 2020r. w Gminie Skwierzyna wprowadzony zostaje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.). Zgodnie z nowelizacją tej ustawy każdy mieszkaniec jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Urząd Miejski.
Na podstawie w/w zawiadomienia wobec właściciela zostanie określona podwyższona opłata w wysokości 60,00 zł od osoby za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że obowiązek złożenia nowej deklaracji, mają Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia związanego z  kompostowaniem bioodpadów.

WZÓR DEKLARACJI - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązująca od 1 maja 2020

E-DEKLARACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP 

Terminy składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła także możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podstawowe zasady segregacji odpadów komunalnych:

 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregow

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

(PSZOK)

znajduje się na terenie

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul.Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna

 

PSZOK czynny jest : wtorek - piątek w godz. 10:00 - 18:00

sobota w godz. 8:00 - 14:00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)


Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Skwierzyna, wnoszących opłatę z tytułu gospodarowania odpadami na rzecz Gminy.

 

RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH PRZEZ PSZOK :

 

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,

 • szkło oraz opakowania ze szkła,

 • odpady zielone, biodegradowalne, odpadki kuchenne,

 • przeterminowane leki,

 • chemikalia,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych z remontów,

 • zużyte opony pochodzące z pojazdów osobowych,

 • popiół,

 • tekstylia i odzież,

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, igieł i strzykawek.

PSZOK NIE PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW:

 • zmieszane odpady komunalne,

 • odpady zawierające azbest,

 • szyby samochodowe i części samochodowe,

 • szkło zbrojone i hartowane,

 • zmieszane odpady budowlane.

 

Uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

- Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna

- Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi

- Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Terminy dezynfekcji pojemników:

Pozostałe pliki do pobrania:

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązująca od 1 maja 2020
- Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Skwierzyna
- Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna