Ustawa śmieciowa

UWAGA MIESZKAŃCY!

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz powszechny obowiązek segregacji

Od 1 maja 2020r. w Gminie Skwierzyna wprowadzony zostaje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.). Zgodnie z nowelizacją tej ustawy każdy mieszkaniec jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych. Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych wynosi 25,00 zł od osoby za miesiąc. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty, w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od obliczonej kwoty opłaty.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Urząd Miejski.
Na podstawie w/w zawiadomienia wobec właściciela zostanie określona podwyższona opłata w wysokości 50,00 zł od osoby za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że obowiązek złożenia nowej deklaracji, z powodu zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mają Mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów oraz Ci którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia związanego z  kompostowaniem bioodpadów.

WZÓR DEKLARACJI - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązująca od 1 maja 2020

E-DEKLARACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH PRZEZ PLATFORMĘ ePUAP 

Terminy składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła także możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podstawowe zasady segregacji odpadów komunalnych:

 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

Uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 maja 2020r.:

- Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i jej zmiana

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna

- Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi

- Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 kwietnia 2021r. do 31 października 2021r.:
- odpady zmieszane i selektywne dla miasta i gminy - zabudowa jednorodzinna
- odpady zmieszane i selektywne  - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 listopada 2021r. do 31 kwietnia 2022r.:
- odpady zmieszane i selektywne dla miasta i gminy - zabudowa jednorodzinna
- odpady zmieszane i selektywne  - zabudowa wielorodzinna
- odpady zmieszane i selektywne - zabudowa wielorodzinna na terenie Gminy


Pozostałe pliki do pobrania:

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązująca od 1 maja 2020
- Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Skwierzyna
- Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna