Zdalna szkoła

 

 

Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe ma priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Gmina Skwierzyna chce odpowiedzieć na ten problem i dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu "Cyfrowa Gmina" planuje zakupić sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji na szczeblu samorządu gminnego.

W wyniku realizacji grantu planujemy również udostępnić usługi realizowane elektronicznie, z których będą korzystać przede wszystkim mieszkańcy Gminy oraz inni interesariusze Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie. Rezultatem działań projektowych będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele będą mogli realizować drogą elektroniczną.

Planujemy zakupić:

 1. stacje robocze: 46 kpl.
 2. monitory: 44 kpl.
 3. oprogramowanie biurowe: 22 kpl.
 4. laptopy: 8 kpl.
 5. serwer z systemem operacyjnym: 1 kpl.
 6. portal e-usług: 1 kpl.
 7. diagnoza cyberbezpieczeństwa: 1 kpl.
 8. oprogramowanie antywirusowe: 1 kpl.
 9. oprogramowanie do zarządzania zasobami IT: 1 kpl.
 10. chmura obliczeniowa: 1 kpl.

Wartość przyznanego grantu wynosi 358.440,00 zł, a jego źródłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

Projekt „Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy mają służyć możliwości uczestniczenia w tzw. kształceniu na odległość grupie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.

Dzięki przyznanym środkom w wysokości ok. 70 000 zł, do gminnych szkół już wkrótce trafi sprzęt zaspokajający potrzeby 28 uczniów. Program w 100% jest finansowany z funduszy unijnych.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020.

Projekt „Zdalna Szkoła+” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy mają służyć możliwości uczestniczenia w tzw. kształceniu na odległość grupie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.

Dzięki przyznanym środkom w wysokości ok. 75 000 zł, do gminnych szkół już wkrótce trafi  sprzęt zaspokajający potrzeby 30 uczniów, w tym co najmniej 12 uczniów z rodzin wielodzietnych. Program w 100% jest finansowany z funduszy unijnych.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 
 

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W odpowiedzi na złożony przez Gminę Skwierzyna projekt oraz zapotrzebowanie mieszkańców, które weryfikowaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy planujemy zakupić 239 laptopów, które zostaną następnie przekazane uczniom zamieszkującym obszar naszej Gminy.

Wartość przyznanego grantu wynosi 597.500,00 zł, a jego źródłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.


 

GRANTY PPGR – PRZEKAZANIE SPRZĘTU OSOBOM ZAKWALIFIKOWANYM DO PROGRAMU

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Skwierzyna pozytywnie zakwalifikowanych zostało 239 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego. Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia formalności będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę. Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających.

Prosimy, aby udając się do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą:

 • dowód osobisty.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a w szczególności z umową darowizny sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku
z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Skwierzynie nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows 10 Home. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Komputery objęte są 36 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu zgodnie z danymi umieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie. Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

 Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia