OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA

31.08.2021

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały XII/99/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna zmienionej uchwałą Nr XXII/179/20 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 maja 2020 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08 września 2021r.  do 01 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Obszar objęty planem w ramach niniejszej procedury planistycznej obejmuje:

-                 działki nr ewid. 188/1, 188/2 położone w obrębie 1 Skwierzyna,

-                 działkę nr ewid. 302 położoną w obrębie 1 Skwierzyna,

-                 działki nr ewid. 514/52, 514/64, 514/56, 514/57, 514/58, 514/59 oraz fragmenty działek nr ewid. 316/4, 514/63 położone w obrębie 3 Skwierzyna.

Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Ze względu na stan epidemii COVID-19 osoby zainteresowane wglądem do dokumentacji zobowiązane są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w miejscach publicznych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. w siedzibie Urzędy Miejskiego w Skwierzynie, Sala Narad, I piętro o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:

- na piśmie  do Burmistrza Skwierzyny ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl.

 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2021r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanych terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.

 

 

Burmistrz Skwierzyny

(-)

Lesław Hołownia 

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektoratrodo-krp [dot] pl, tel. +48 792 304 042.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1.  przyjmowania i rozpatrywania wnoszonych uwag dotyczących:
   - projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
   - prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. kontaktowania się i informowania o etapie i sposobie rozpatrzenia wnoszonych uwag,
  3. opiniowania konieczności wszczęcia procedury planistycznej mającej na celu zmianę istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego – w odniesieniu do wniosków, które składane są
   w momencie w którym nie toczy się procedura planistyczna i rozpatrywane są dopiero w momencie wszczęcia tej procedury.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej zwane RODO), to jest:
   1. udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   2. obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   3. realizowanie zadań Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności:
   4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
   5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
   6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
   7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
    - wraz z aktami wykonawczymi.
 5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
  2. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, dane dotyczące nieruchomości),
  3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu),
  4. dane zawarte w uwagach wnoszonych do planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3
 6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
  2. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych, sporządzenia dokumentacji planistycznej (urbanista), a także organy doradcze (komisja urbanistyczno-architektoniczna) oraz wojewoda.
  W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
 8. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 9. W zależności od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych – prawo to przysługuje, jeśli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane to pozyskano;
  2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania.
   Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na przebieg i wynik postępowania dotyczącego uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Ponadto dane osobowe zawarte w uwagach, które wnoszone są w momencie, w którym nie toczy się procedura planistyczna przechowywane są do czasu wszczęcia procedury planistycznej dla terenu objętego uwagami i rozpatrywane są w toku tej procedury.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli doszłoby do ww. przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

Burmistrz Skwierzyny
(-)
Lesław Hołownia