XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

16.02.2018

 Informuję, że w dniu 22 lutego  2018 r.  o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie odbędzie się XLVIII  sesja  Rady Miejskiej  w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:                                
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji  nr XLVII/18 z 18 stycznia 2018 r.   
4.    Interpelacje i zapytania  radnych oraz sołtysów.
5.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza  Skwierzyny  za okres od  11.01.2018 r. do 13.02.2018 r.
7.    Przyjęcie informacji na temat planowanych robót związanych z utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Skwierzyna.
8.    Przyjęcie informacji  z działalności Dziennego Domu ,,Senior-Wigor” w Skwierzynie za rok 2017; prezentacja multimedialna.
9.    Przyjęcie  sprawozdania z działalności Klubu Dziecięcego w Skwierzynie.
10.  Przyjęcie informacji Dyrektora Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury dotyczącej działań w sprawie utworzenia orkiestry dętej.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  obszaru miasta Skwierzyna w rejonie Pól Międzyrzeckich.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze  oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.l 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Skwierzyna publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu  Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2018-2022.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy parkowi znajdującemu się pomiędzy ulicami Garnizonową, Parkową i Grunwaldzką nazwy ,,Park Króla Przemysła II”.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nalata 2018-2030.
22.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23.  Zamknięcie obrad.

                          

 Przewodnicząca Rady Miejskiej
            (-) Zofia Zawłocka   


Terminy posiedzeń komisji:

•    Komisja Spraw Społecznych - 19.02.2018 r., godz. 8.00
•    Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  21.02.2018 r.,  godz.14.00

Projekty uchwał dostępne są jest TUTAJ