XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

14.12.2017

Informujemy, iż w dniu   21 grudnia 2017 r.  o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie odbędzie się XLV sesja  Rady Miejskiej  w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:                                
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów   sesji  nr XLIII/17 z  23 listopada 2017 r.  i nr XLIV/17 z 5 grudnia 2017 r.
4.     Interpelacje i zapytania  radnych oraz sołtysów.
5.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 15.11.2017 r.   do 12.12.2017 r.
7.    Przyjęcie informacji Burmistrza Skwierzyny  o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7, zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).
8.    Podjęcie uchwały w sprawie planu nadzoru  nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi  opiekunami.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skwierzyna, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż  określona  w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
12.    Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej  działkę nr 332/4, stanowiącej  własność  Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej  działkę nr 356/2, stanowiącej  własność  Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
16.    Przyjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2018 r.:
1)  odczytanie  projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej   o projekcie uchwały
     budżetowej,   
3)  odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
4)  przedstawienie stanowiska Burmistrza  Skwierzyny o opinii Komisji
     Budżetowej,
5)  dyskusja nad wniesionymi poprawkami, ewentualne wnioski i  ich głosowanie,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na  2018    rok.        
17.    Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Skwierzyna na lata 2018-2030.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2018 r.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2018 r.
20.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
21.    Zamknięcie obrad.                                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                   (-) Zofia Zawłocka     


Terminy posiedzeń komisji:

•    Komisja Spraw Społecznych - 18.12.2017 r., godz. 8.00
•    Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  20.12.2017 r.,  godz. 8.00

Projekty uchwał dostępne są jest TUTAJ.