XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

19.03.2017

Informujemy, iż w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji nr XXXIII/17 z 23.02.2017 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 14.02.2017 r. do 10.03.2017 r.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres I -XII 2016.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Skwierzyna za rok 2016.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r., przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XIII/97/15 z dnia 22 października 2015 r.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za 2016 r.
11. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji dotacji Gminy Skwierzyna w 2016 r. dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych ,Krąg w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.
12. Przyjęcie informacji o nadzorze i stanie placów zabaw na terenie Gminy Skwierzyna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2017-2030.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Tadeusza Chrąchola na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.
19. Przyjęcie protokołu nr 1/2017 kontroli realizacji wybranych postępowań przetargowych.
20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
21. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Zofia Zawłocka

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.