Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Skwierzyna w perspektywie finansowej 2014-2020

 

26 października 2017 roku w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz z Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Skwierzyna”.

W ramach inwestycji Gmina wybuduje 62 przydomowych oczyszczalni ścieków w 9 miejscowościach Gminy Skwierzyna: Dobrojewo, Gościnowo, Krobielewko, Murzynowo, Skrzynica, Świniary, Trzebiszewo, Wiejce, Nowy Dwór.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 563.680,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozpoczęcie budowy przydomowych oczyszczalni zaplanowano na 2018 rok.

18 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie”. W imieniu Województwa Lubuskiego umowę parafował Wicemarszałek - Stanisław Tomczyszyn.

Gmina Skwierzyna na wybudowanie świetlicy wiejskiej otrzyma 500.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Całkowity koszt kwalifikowany budowy nowej świetlicy wyniesie 977.856,02 zł.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Zdzisława Maląg podpisali umowę na remont ul. Krótkiej w Murzynowie.


Remont ul. Krótkiej dofinansowany zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Dofinansowanie otrzymało 45 na 83 gminy Województwa Lubuskiego.


Wartość projektu szacuje się na ponad 370.000,00 zł, a poziom dofinansowania przekracza 63% tej sumy. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2017 rok.

 

19 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Przebudowy targowiska miejskiego w Skwierzynie”. W imieniu Województwa Lubuskiego dokument asygnował Wicemarszałek - Stanisław Tomczyszyn.

Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 450.116,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do 31 lipca 2018r.

 

03 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa pomiędzy  Samorządem Województwa Lubuskiego, a Gminą Skwierzyna dotycząca  przyznania pomocy do inwestycji pn. „Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Gościnowo”.

Celem inwestycji jest niezawodne i zgodne z wymaganiami jakościowymi zaopatrywanie mieszkańców Gościnowa  w wodę.  Zgodnie z posiadaną dokumentacją, w ramach projektu powstanie nieco ponad 12 km sieci wodociągowej, która po wykonaniu przyłączy będzie służyć mieszkańcom Gościnowa. Realizacja projektu w dużym stopniu pozwoli na rozwiązanie aktualnych problemów i uporządkowanie gospodarki wodnej w tym obszarze, co z kolei wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców.

Planowana wartość projektu wynosi  5 840 000 zł, w tym wysokość dofinansowania  4 477 829,00 zł.

Przewidywany termin realizacji zadania: do końca listopad 2024r.

 

Zadanie pn. „Budowa zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Gościnowo” realizowane jest w ramach w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.