XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

17.11.2017

Informujmy, iż w dniu   23 listopada 2017 r.  o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie odbędzie się XLIII sesja  Rady Miejskiej  w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu   sesji  nr XLII z 26 października 2017 r.  
4.    Interpelacje i zapytania  radnych oraz sołtysów.
5.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza  Skwierzyny  za okres od 18.10.2017 r. do 14.11.2017 r.
7.    Przyjęcie informacji Burmistrza Skwierzyny na temat stanu realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Skwierzyna w 2017 r.
8.    Przyjęcie informacji Burmistrza Skwierzyny o działaniach podejmowanych na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych.
9.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Dziennego Domu ,,Senior-Wigor” w Skwierzynie za okres od 15 grudnia 2016 r. do 15 listopada 2017 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej  Rady Miejskiej w Skwierzynie i nadania jej statutu.
11.    Podjęcie uchwały w  sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Skwierzyna.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony Obywatel Skwierzyny”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXIX/209/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie  dnia 24 listopada 2016 r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/248/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
17.    Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej  nr 3/2017 z 15.11.2017 r. z kontroli Ośrodka  Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem.
18.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
19.    Zamknięcie obrad.
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                             (-) Zofia Zawłocka     Terminy posiedzeń komisji:
•    Komisja Spraw Społecznych - 20.11.2017 r., godz. 8.00.  
•    Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  22.11.2017 r.,  godz. 14.00.


Projekty uchwał dostępne są TUTAJ.