OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

10.11.2017

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. :

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYNIE, na działkach nr ewid. 498, 537/3 obręb 3 Skwierzyna”.

Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 23.11.2017 r. do godziny 11:45 w Zakładzie Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,  pokój  nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik-skwierzyna.pl w zakładce: Inwestycje/PRZETARGI


                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Tomasz Reszel