OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

06.11.2017

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ul. Ceglana Góra (od ul. Dębowej) w Skwierzynie, na działkach nr ewid. 106/1, 143, 138/1, 140//21,  obręb 1 Skwierzyna”.

Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 20.11.2017 r. do godziny 11:45 w Zakładzie Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,  pokój  nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.zwik-skwierzyna.pl   w zakładce: Inwestycje/PRZETARGI


                                                                                                                                Prezes Zarządu
                                                                                                                                Tomasz Reszel