OGŁOSZENIE NR 4/2024 O PRZETARGU

14.05.2024

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży położone w obrębie 3 Trzebiszewo, Gmina Skwierzyna, niezabudowane działki o nr ewid. 452/5 o pow. 0,1073ha i 452/6 o pow. 0,1414ha, przeznaczone pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 22 maja 2024r. o godz. 12:00 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 4/2024 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 10 kwietnia 2024r.

Wadium należy wnieść do dnia 16 maja 2024r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Regulamin Przetargu

-  Mapa terenu

Informacji w sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10 i 11, tel. 95 7216533 i 95 7216536.