OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

21.11.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie:

ul. Poznańskiej i terenów kolejowych - obszar nr I,

ul. Konopnickiej i ul. Traugutta - obszar nr II,

ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka - obszar nr III,

ul. Roosevelta – obszar nr IV.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr LII/398/22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie: ul. Poznańskiej i terenów kolejowych – obszar nr I, ul. Konopnickiej i ul. Traugutta - obszar II, ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka – obszar III, zmienioną uchwałą Nr LIV/405/22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 września 2022 r. oraz uchwałą Nr LVI/422/2022 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 listopada 2022 r.,

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 01.12.2023r. do 29.12.2023r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie:

-  ul. Poznańskiej i terenów kolejowych – obszar nr I,

-  ul. Konopnickiej i ul. Traugutta - obszar nr II,

-  ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka - obszar nr III,

-  ul. Roosevelta – obszar nr IV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe opracowania we wskazanym powyżej terminie zostaną udostępnione do wglądu w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna w godzinach pracy urzędu oraz
w formie elektronicznej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.12.2023 r. w siedzibie Urzędy Miejskiego w Skwierzynie, w Sali Narad o godz. 10:00.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi..

Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:

- na piśmie do Burmistrza Skwierzyny, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanych terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024r.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.

 

 

                                                                                                   Burmistrz Skwierzyny

                                                                                                    (-)                  

                                                                                                    Lesław Hołownia