ZAWIADOMIENIE O LXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

14.09.2023

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję,  że  LXVII  sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 21 września   2023 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  sesji  LXV  z dnia 22.06.2023 r., LXVI z dnia 31.08.2023r.
 4. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 5. Informacja o stanie przygotowań gminnych placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.
 6. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Skwierzyna. 
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 13.06.2023 r. do 12.09.2023 r.
 1. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna. (druk nr 460/23).
 2. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (druk nr 461/23).
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 462/23).
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (druk nr 463/23).
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skwierzyna (druk nr 464/23).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2032 (druk nr 465/23).
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. (druk nr 466/23).
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024 – 2027 (druk nr 467/23).
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2024 – 2027 (druk nr 468/23).
 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika  do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu na kadencję 2024 - 2027(druk nr 469/23).
 11. Protokół nr 4 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie z przeprowadzonej
  w dniach 11 i 13 września 2023 roku,  kontroli przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2022 zgodnie z regulaminem dotyczącym udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych, - 18.09.2023 r. (poniedziałek),  godz. 13.00   
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza –  19.09.2023 r. (wtorek),  godz. 13.00  

 

 

                                                                                              

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski

 

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ