Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Skwierzyna w perspektywie finansowej 2014-2020

 

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Laszczak podpisali 27 czerwca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na dofinansowaniu projektu pn. „Modernizacja i doposażanie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”.

Gmina Skwierzyna będzie realizowała w/w projekt dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Na 20 gmin z Województwa Lubuskiego, które starały się o dofinansowanie tylko dziewięć je otrzymało, a wśród nich na 5 miejscu uplasowała się Skwierzyna.

W ramach realizacji projektu wydzielone zostaną pomieszczenia segmentu „D” Zespołu Edukacyjnego, w których mieścić się będzie sześć grup przedszkolnych.

Sale zostaną wyposażone w nowe meble, wykładziny,  pomoce dydaktyczne, zabawki. Wykonane zostaną również prace malarskie, wymienione drzwi do sal, wydzielone zostaną jadalnie, sale do zabaw. Wyremontowane i dostosowane dla najmłodszych będą także sanitariaty. Zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie prac zaplanowano w lipcu 2017r. zaś zakończenie 31 marca 2018r.

Wartość projektu: 1.549.290,82 zł.

Dofinansowanie: 1.257.327,53 zł.

 

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy - Zdzisławą Maląg w dniu 14 listopada podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 1 842 771,67 zł.

Dofinansowanie: 1 566 355,92 zł.

Wkład własny Gminy Skwierzyna: 276 415,75 zł.

Projekt zakłada remont i doposażenie łącznie 25 gabinetów lekcyjnych w 5 placówkach edukacyjnych w Gminie Skwierzyna (szkołach podstawowych, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych).

Zakupione zostanie wyposażenie m.in.:
- 118 laptopów i 17 komputerów stacjonarnych,
- 21 tablic interaktywnych z projektorami,
- 554 krzesła (dla uczniów),
- 291 ławek szkolnych,
- 21 kpl. szkolnych mebli segmentowych
oraz zestawy laboratorium chemicznego, plansze dydaktyczne, tablice szkolne, aparat cyfrowy, globusy, zestawy do nauki chemii, fizyki, przyrody i informatyki.

Zakończenie rzeczowe projektu zaplanowano na 30 listopada 2017r.

W związku z realizacją projektu pt. „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT odbyła się 29 listopada 2017r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1 (mała sala narad - I p.) konferencja.

Podczas konferencji podsumowaliśmy realizację projektu oraz wręczyliśmy foldery informacyjno - promocyjne, które można pobrać TUTAJ.

Współczesny system edukacji staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami. Wiążą się one ze zmianami systemowymi oraz przemianami społeczno - kulturowymi i wynikającą stąd potrzebą otwarcia szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Ma to szczególne znaczenie, gdyż wówczas kształtują się u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi oraz zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach. Realizacja wspomnianego projektu zdecydowanie dała temu pozytywny wymiar.

27 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie została podpisana umowa na realizację projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie”.

Umowę ze strony Gminy podpisał Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik - Agnieszka Laszczak, zaś ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych - Marek Kamiński.

W ramach zadania planuje się ponieść wydatki na wykonanie remontu pracowni spawalni oraz zakup wyposażenia, sprzętu dydaktycznego, pomocy optymalizujących proces kształcenia zawodowego szczególnie w zawodach: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Kierowca mechanik, Mechanik pojazdów samochodowych.

Kwota dofinansowania: 590.094,48 zł.

Wartość całkowita projektu: 785 894,33 zł.

Złożony przez Gminę Skwierzyna projekt „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespołu Edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26 w Skwierzynie” jest na 1 miejscu listy rankingowej uzyskując 5.551.520,78 zł dofinansowania.

Łącznie w konkursie rozpatrzono 42 wnioski. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 37 wniosków. Lista rankingowa znajduje się TUTAJ.

Prace zaplanowane w budynku przewidują:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- docieplenie stropodachu pełnego,
- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- wymianę okien na energooszczędne,
- wymianę luksferów na okna energooszczędne,
- wymianę drzwi zewnętrznych na energooszczędne,
- modernizację źródła ciepła z nowym zasobnikiem i pompą ciepła,
- przebudowę kotłowni i instalacji rurowej w kotłowni, gruntowną modernizację instalacji c.o., wymianę grzejników, rur, montaż zaworów termostatycznych.

Całkowita wartość zadania wynosi: 6.825.364,72 zł.

Folder informacyjno - promocyjny projektu znajduje się TUTAJ wraz MAPAMI.

Wygląd szkoły po termomodernizacji:

Odbiorcami przedmiotowego projektu będą mieszkańcy miasta Skwierzyna oraz całej gminy. Bezpośrednią grupą docelową projektu będą osoby korzystające na co dzień z obiektu Zespołu Edukacyjnego. W związku z tym głównymi odbiorcami będą dzieci z Klubu Malucha, przedszkola, szkoły podstawowej oraz pracownicy Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2017r. zaś zakończenia: 01.09.2018r.

Nabór odbył się w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

MAMY TO! 1 MLN. ZŁ DOFINANSOWANIA NA TERMOMODERNIZACJĘ INTERNATU

Gmina Skwierzyna pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem na realizację projektu  pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul 2-go Lutego w Skwierzynie”.

Zakres prac obejmować będzie miedzy innymi wymianę źródła ciepła, okien, dachu, wykonanie ocieplenia, itp.

Całość zadania wynosi ponad  1mln. 260 tyś. zł czego prawie 950 tyś. zł Gmina Skwierzyna pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Będzie to kolejny obiekt szkolny, który przejdzie tak głęboką termomodernizację. Przypomnijmy, że w 2018 roku Gmina Skwierzyna zakończyła podobne prace na obiekcie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie co przyniosło oszczędności na energii cieplnej rzędu 70 %.