OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYZNAWANIA MIEJSC HANDLOWYCH PRZED CMENTARZEM KOMUNALNYM W SKWIERZYNIE W OKRESIE „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

14.09.2017

Przedmiotem ogłoszenia są miejsca handlowe przy cmentarzu komunalnym w Skwierzynie, wyznaczone i posiadające swój numer.

1. Warunkiem otrzymania jednego miejsca handlowego jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć:

  • aktualną kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON

albo

  • aktualną kopię nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

2. Ustala się, że wnioskodawca może otrzymać jedno miejsce handlowe (ok. 6m2) na okres Wszystkich Świętych, tj. od 28 października 2017 r. do 2 listopada 2017 r.

3. Otrzymanego miejsca handlowego nie można oddać/podnająć odpłatnie bądź nieodpłatnie osobom trzecim, pod rygorem nakazu opuszczenia miejsca handlu.   

4. Wnioski należy składać w terminie do dnia 29 września 2017 r. do godz. 14.00  (liczy się data wpływu do Urzędu).

5. Losowanie miejsc handlowych odbędzie się w siedzibie Urzędu (sala narad) w dniu 4 października 2017 r. o godz. 10.00.