OBWIESZCZENIE O POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA

11.09.2017

W związku z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2017 r poz. 1289 ) oraz na podstawie § 22 ust.1 i 2 Uchwały Nr XXIV/168/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna, Burmistrz Skwierzyny w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej lub zagrodowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( piwnice, pomieszczenia gospodarcze, budynki inwentarskie), tereny zabudowy przemysłowej, gospodarczej, tereny obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty, budynki szkół, internatów, przedszkoli, obiekty służby zdrowia, obiekty urzędów i instytucji, sieć kanalizacyjna.

Zarządcy, użytkownicy i władający obiektami budowlanymi we wszystkich miejscowościach Gminy Skwierzyna winni przeprowadzić akcję tępienia szczurów i myszy w dniach od 01.10.2017r.- 31.10.2017 r.


2. W obiektach należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Skwierzynie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Skwierzynie, spółdzielni mieszkaniowych, innych zakładów pracy i sieci kanalizacyjnej - zabiegi przeprowadzają specjalistyczne zakłady deratyzacyjne. W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków biobójczych dopuszczonych do obrotu przez Ministra Zdrowia dostępnych w handlu.

3. Właściciele i użytkownicy przeprowadzający deratyzację we własnym zakresie zobowiązani są w czasie trwania akcji wyłożyć trutkę ściśle wg. pouczenia umieszczonego na opakowaniu, w miejscach gdzie pojawiają się szczury i myszy, a w szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone substancje trujące w związku z prowadzeniem akcji deratyzacji powinny być oznakowane znakami i napisami ostrzegawczymi.

4. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia oraz usunąć z terenu pomieszczeń wszelkie odpadki żywnościowe mogące stanowić żer dla gryzoni.

5. W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczać dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać  w zamknięciu żywy inwentarz.

6. Kontrola i nadzór nad wykonywaniem uchwały należy do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
            

                        Burmistrz Skwierzyny                                                                                                         Państwowy Powiatowy Inspektor
                           Lesław Hołownia                                                                                                                      Sanitarny w Międzyrzeczu
                                                                                                                                                                                         Jarosław Marcela