BURMISTRZ SKWIERZYNY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWYM

13.03.2023

BURMISTRZ SKWIERZYNY ZAPRASZA do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. : „Modernizacja stacji uzdatniania wody
w miejscowości Murzynowo wraz z budową sieci rozdzielczej wodociągowej na odcinku Murzynowo - Gościnowo – etap I”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. :

• zaprojektowanie obiektów wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, badań, ekspertyz, zaświadczeń dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Murzynowo, gmina Skwierzyna,

• zaprojektowanie obiektów wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, badań, ekspertyz, zaświadczeń dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci rozdzielczej wodociągowej w Murzynowie,

• uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę oddzielne dla każdego z wymienionych powyżej zadań inwestycyjnych,

• wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie prób końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu dla w/w zadań inwestycyjnych.

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

a) wykonanie kompletnych projektów budowlanych uwzględniających wszystkie branże wraz
z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami dodatkowymi wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę

b) wykonanie kompletnych projektów zagospodarowania terenu oraz projektów technicznych, architektoniczno-budowlanych,

c) wykonanie inwentaryzacji istniejącego drzewostanu i ewentualna wycinka drzew, kolidujących
z projektowaną zabudową,

d) wyrównanie terenu istniejącego pod planowaną zabudowę,

e) zapewnienie obsługi geodezyjnej,

f) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową,

g) dostawę i montaż urządzeń i instalacji,

h) wykonanie rozruchu mechanicznego, technicznego i technologicznego z osiągnięciem wymaganych przez obowiązujące przepisy i Zamawiającego parametrów wody uzdatnionej,

i) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych
z oddaniem wybudowanej SUW do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

j) przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego,

k) wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji SUW,

l) wykonanie badań czynników oddziaływania SUW na środowisko do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego,

m) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

Oferty należy składać do 15 marca 2023 r. godz. 10:00.

Wszelkie informacje dostępne są na platformie e - zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28e3a9e9-b732-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do składania ofert.