UWAGA! DO 28 LUTEGO 2023 ROKU TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU NA USUNIĘCIE AZBESTU

23.01.2023

Gmina Skwierzyna planuje przystąpić do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych, jednakże kwota dofinansowania unieszkodliwienia 1 Mg odpadu zawierającego azbest nie może przekroczyć 700 zł brutto. O niniejsze dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w niniejszym programie zobowiązane są do złożeniawniosku do dnia 28 lutego   2023 r. w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie. Warunkiem skorzystania z niniejszego programu jest złożenie wniosku w wyżej wymienionym terminie i zadeklarowanie 30% udział własnego wkładu finansowego. Druk wniosku można pobierać w BOK oraz ze strony www.bip.skwierzyna.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. (95) 7216 535.

Wykonawcą usługi demontażu, transportu i przekazania na składowisko odpadów zawierających azbest będzie firma wyłoniona  w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości nie mogą samodzielnie demontować wyrobów azbestowych. Możliwe jest to jedynie przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenie.

 

 

Załączniki