OBWIESZCZENIE BURMISTZA SKWIERZYNY RG.6722.1.1.2022 Z DNIA 17.01.2023 R. O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XLII/310/21 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

17.01.2023

RG.6722.1.1.2022

                                                                                   Skwierzyna, dnia 17 stycznia 2023r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą Nr XLII/310/21  Rady Miejskiej w Skwierzynie

z dnia 10 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą Nr XLII/310/21  Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 listopada 2021 r. w dniach od 26 stycznia 2023 r.  do 21 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w pokoju nr 10 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędy Miejskiego w Skwierzynie, w Sali Narad o godz. 09:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:

   -  na piśmie do Burmistrza Skwierzyny, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,

   -  ustnie do protokołu,

   - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres
      j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2023r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.57):

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanych terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.

 

Publikacja:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,
  2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,
  3. a/a.

 

Burmistrz Skwierzyny

 (-)

Lesław Hołownia

 

 

- Obwieszczenie RG.6722.1.1.2022 z dnia 17.01.2023

 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą Nr XLII)310)21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z 10-11-2021

- uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany mpzp miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą Nr XLII)310)21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10.11.2021r.