OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SKWIERZYNY RG.6722.1.3.2022 Z DNIA 17.01.2023 R. O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W MIEŚCIE SKWIERZYNA W REJONIE:UL. POZNAŃSKIEJ I TERENÓW KOLEJOWYCH – OBSZA

17.01.2023

RG.6722.1.3.2022

Skwierzyna, dnia 17 stycznia 2023r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie:

ul. Poznańskiej i terenów kolejowych – obszar I,

ul. Konopnickiej i ul. Traugutta – obszar II,

ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka – obszar III,

ul. Roosevelta – obszar IV.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwał:

-         Nr LII/398/22 z dnia 23 czerwca 2022 r.,

-         Nr LIV/405/22 z dnia 22 września 2022 r.,

-         Nr LVI/422/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.,

których zakres przedmiotowy dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie:

-         ul. Poznańskiej i terenów kolejowych – obszar I,

-         ul. Konopnickiej i ul. Traugutta – obszar II,

-         ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka – obszar III,

-         ul. Roosevelta – obszar IV.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowym zakresie.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie.

 

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) wskazuje się, iż:

-         wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email: j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl) w terminie od dnia 17 stycznia 2023r. do dnia 10 lutego 2023r.,

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.57):

-         opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

-         opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Skwierzyny.

 

Publikacja:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,
  2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,
  3. a/a.

Burmistrz Skwierzyny

 (-)

 Lesław Hołownia 

 

- Obwieszczenie RG.6722.1.3.2022 z dnia 17.01.2023

- Uchwała nr LII)398)22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 czerwca 2022r.

- Uchwała nr LIV)405)22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 września 2022r.

- Uchwała nr LVI)422)2022 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 listopada 2022r.