ZAWIADOMIENIE O LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

13.01.2023

ZAWIADOMIENIE

Informuję,  że  LIX  sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 19 stycznia   2023 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.
Porządek obrad:

1.    Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z  sesji   nr LVIII  z dnia 29.12.2022 r.
4.    Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  15.12.2022r.  do 09.01.2023 r.
6.    Harmonogram współpracy z miastami partnerskimi na rok 2023.
7.    Informacja o stanie realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2023r. (druk nr 422/23).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (druk nr 423/23).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. (druk nr 424/23).
11.    Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2022 r.:
    a)    Komisji Budżetowej
    b)    Komisji Gospodarczej
    c)    Komisji Rewizyjnej
    d)    Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
    e)    Komisja Spraw Społecznych
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 (druk nr 425/23).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 (druk nr 426/23).
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 (druk nr 427/23).
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Rady Miejskiej w Skwierzynie nr III/22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (druk nr 428/23).
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Skwierzyna „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” (druk nr 429/23).
17.    Sprawy różne.
18.    Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                       

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski

 

 
 

Terminy obrad  komisji:

  • Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza  - 17.01.2023r.  (wtorek),  godz. 13.00

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ