ZAWIADOMIENIE O LVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

22.12.2022

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję,  że  LVIII  sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 29 grudnia   2022 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów nr LVI sesji z dnia 24.11.2022 r. oraz nr LVII z dnia 30.11.2022 r.
 4. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  15.11.2022r.  do 14.12.2022 r.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skwierzyna (druk nr 410/22).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Skwierzyna ze Spółdzielni Socjalnej „Nasz Sukces” (druk nr 411 /22).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr LVI/425/2022 z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie udzielenia dotacji Miastu Poznań na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2022r. (druk nr 412/22). 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr LVI/426/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji Miastu Poznań na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2023r. (druk nr 413 /22).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr LVI/429/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2023 r. (druk nr 414/22).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk nr 415/22).
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 416/22).
 13. Podjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2023 rok.

  1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

  2)      odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Zielonej Górze z dn. 12.12.2022 r. o projekcie uchwały budżetowej;

  3)      zapoznanie z opinią  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze   o możliwości  sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej;

  4)      odczytanie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej;

  5)      przedstawienie stanowiska Burmistrza Skwierzyny o opinii Komisji Budżetowej;

  6)      dyskusja.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2023 rok (druk nr 417 /22).    

15. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 12.12.2022 r.  o projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2032.

16. Podjęcie uchwały  w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2032  (druk nr 418 /22).

17. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Skwierzyny w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (druk nr 419 /22).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 r. (druk nr 420/22).

19. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2023 r. (druk nr 421 /22).

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie obrad

 

 

                                                                                              

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza  - 27.12.2022r. (wtorek),  godz. 13.00

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ