XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

31.08.2017

Informujemy, iż w dniu   6 września  2017 r.  o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie odbędzie się XLI sesja  Rady Miejskiej  w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu   sesji  nr XL z 26 czerwca 2017 r.  
4.    Interpelacje i zapytania  radnych oraz sołtysów.
5.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza  Skwierzyny  za okres od 14.06.2017 r. do 26.08.2017 r.
7.    Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna  za I półrocze 2017 r.
8.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał Rady  Miejskiej w Skwierzynie za I półrocze 2017 r.
9.    Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Socjalnej ,,Nasz Sukces”  za rok 2016.
10.    Przyjęcie informacji o stanie opieki zdrowotnej za rok 2017.
11.    Przyjęcie sprawozdania z działalności  Centrum Integracji Społecznej za I półrocze 2017 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek poprzez przejęcie Spółki Zakład  Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie  przez Spółkę Zakład       Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia   przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie w ośmioletnią  Szkołę Podstawową  z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego.
14.    Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej  w Murzynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Murzynowie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skwierzynie w Branżową Szkołę I Stopnia w Skwierzynie.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Skwierzynie w Szkołę Policealną w Skwierzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Skwierzyński Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Skwierzynie i utworzenia zakładu budżetowego  pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie oraz nadania mu statutu.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia  warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Skwierzyna.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej  działkę  nr 136, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
20.    Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/285/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie  z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. A.N. na działalność Burmistrza Skwierzyny.
24.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
25.    Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                                               (-) Zofia Zawłocka     Terminy posiedzeń komisji:

•    Komisja Spraw Społecznych - 31.08.2017 r., godz. 8.00.
•    Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  5.09.2017 r.,  godz. 14.00.

Projekty uchwał dostępne są TUTAJ.