DODATEK ELEKTRYCZNY

02.12.2022

Kto otrzyma dodatek ?

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu i termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2022r. poz. 438,1561,1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Jaka jest wysokość dodatku, w jakim terminie otrzymam środki oraz do kiedy można złożyć wniosek ?

Dodatek wynosi:
• 1 000 zł –
dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
• 1 500 zł –
dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca              z mikroinstalacji FV, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wzór wniosku do pobrania tutaj


Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. 


Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?
Wnioski należy składać  w urzędzie gminy (miasta), w której mam swoje miejsce zamieszkania.

 

 Mieszkańcy Gminy Skwierzyna:

 

 W siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu

  1. na piśmie: w Biurze Obsługi Klienta pok. 4 (parter)

 

  1. listownie: Urząd Miejski w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna

 

  1. elektronicznie z wykorzystaniem skrytki ESP na ePUAP: /gminaskw/skrytka

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  FV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
  • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).