ZAWIADOMIENIE O LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

23.08.2022

 

           Zawiadomienie

 

 

  

Informuję,  że  LIII    sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 25 sierpnia  2022 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Skwierzynie.
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Skwierzyna na rok szkolny 2022/2023.
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
  6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Zygmunt Kadłubiski

Przewodniczący Rady Miejskiej

 w Skwierzynie

 

 

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ