ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

12.08.2022

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.122.2022 Burmistrza Skwierzyny z dnia 5 sierpnia 2022 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Skwierzyna na lata 2023-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. 1079).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 16 września 2022 r. w następujący sposób :

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.skwierzyna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.skwierzyna.pl/ wraz z projektem strategii:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna (biuro podawcze);
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, , 66-440 Skwierzyna (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) elektronicznie w następujący sposób:

 

Konsultacje potrwają od 12 sierpnia 2022 r. do 16 września 2022 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.