OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA

09.08.2022

Skwierzyna, dnia 04 sierpnia 2022r.

RG.6722.1.3.2020                                                                   
         
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LVII/409/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna zmienioną uchwałą Nr XXIX/230/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 stycznia 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/277/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2021 r.
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.08.2022 r. do 13.09.2022r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna w godzinach pracy Urzędu.
Przedmiotowy projekt miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obejmuje:
  1. działki nr ewid. 282/12, 282/9, 281/2, 387, 281/4, 282/10 i cześć działki nr ewid. 282/11 położone w obrębie Skwierzyna-2 – rejon ul. Parkowej, Jaskółczej i Nowej;
  2. część działki nr ewid. 2419/2 położonej w obrębie Skwierzyna-1 – rejon ul. Międzychodzkiej;
  3. działki nr ewid. 134/2, 355/3, 138/2 i 135 położone w obrębie Skwierzyna-1 – rejon ul. Bukowej;
  4. działki nr ewid. 476 i 477 położone w obrębie Skwierzyna-2.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.08.2022 r. w siedzibie Urzędy Miejskiego w Skwierzynie, w Sali Narad o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:
- na piśmie do Burmistrza Skwierzyny, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl .
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2022r.
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.
 
 
Burmistrz Skwierzyny
(-)
Lesław Hołownia

 

Do pobrania:

- Obwieszczenie RG.6722.1.3.2020 z dnia 04.08.2022 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna

- Projekt mpzp

- Obowiązek informacyjny mpzp

- Załącznik graficzny mpzp

- Prognoza oddziaływania na środowisko- część tekstowa

- uzasadnienie_mpzp

- Oświadczenie autora