OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA W REJONIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO

09.08.2022
Skwierzyna, dnia 04 sierpnia 2022r
RG.6722.1.1.2019                                                          .
 
OBWIESZCZENIE
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LVI/401/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r. zmienioną uchwałą Nr XXIX/229/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 stycznia 2021 r.
 
zawiadamiam
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.08.2022 r. do 13.09.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.08.2022 r. w siedzibie Urzędy Miejskiego w Skwierzynie, w Sali Narad o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:
- na piśmie do Burmistrza Skwierzyny, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl .
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2022r.
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.
 
 
Burmistrz Skwierzyny
(-)
Lesław Hołownia

 

Do pobrania:

- Obwieszczenie RG.6722.1.1.2019 z dnia 04.08.2022 o ponownym wylożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksu wojskowego

- Obowiązek informacyjny mpzp

- Projekt mpzp

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 1

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 2

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 3

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 4

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 5

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 6

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 7

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 8

- Prognoza oddziaływania na środowisko- część tekstowa

- Prognoza oddziaływania na środowisko- arkusz 1

- Prognoza oddziaływania na środowisko- arkusz 2

- Prognoza oddziaływania na środowisko- arkusz 3

- uzasadnienie_mpzp

- Oświadczenie autora