JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA SKWIERZYNY

27.06.2022

W czwartek, 23 czerwca br. odbyła się jedna z najważniejszych w roku sesji Rady Miejskiejw Skwierzynie – sesja absolutoryjna. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Radni po raz kolejny jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Skwierzyny Lesławowi Hołowni absolutorium.

Sesja absolutoryjna od 2019 r. połączona jest z debatą nad Raportem o stanie gminy i udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Z przygotowanego Raportu wynika, wykonanie dochodów wyniosło 74.298.467,99 zł, a wydatków 69.575.411,86 zł., wykonano inwestycje na kwotę 9.064.527.,00 zł. (łącznie od 2015 roku 59.984.745,56 zł.).      
               
W 2021 roku Gmina Skwierzyna pozyskała środki pozabudżetowe w tym środki unijne w wysokości 15.596.431,43 zł. w tym między innymi: 8 000.000,00 zł.  z Polskiego Ładu na budowę hali sportowej w Skwierzynie, blisko 2 000.000,00 zł z Polskiego Ładu na przebudowę dróg w centrum miasta i 3 000.000,00n zł na budowę 100 mieszkań pod wynajem (łącznie od 2015 roku pozyskano 61.769.747,44 zł.).

W dalszej części obrad radni wysłuchali sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2021 rok. Sprawy związane z wykonaniem gminnego budżetu omówiła Skarbnik Gminy Skwierzyna Agnieszka Laszczak.  

Na podstawie art. 18a ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, wystąpiła do Rady Miejskiej w Skwierzynie o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny z tytułu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2021 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało  15 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt też nie był przeciwny.

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podziękował Radnym, Współpracownikom, Sołtysom, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za wspólną prace na rzecz mieszkańców Gminy.

Kolejne, jednogłośnie udzielone absolutorium dla Burmistrza jest wyrazem właściwie obranego kierunku rozwoju Gminy Skwierzyna.  

Przebieg sesji absolutoryjnej można obejrzeć TUTAJ