ZAWIADOMIENIE O LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

15.06.2022

ZAWIADOMIENIE

 

 

      Informuję,  że  LII  sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 23 czerwca  2022 r.    o  godz. 13.00   w   sali   narad Urzędu  Miejskiego  w  Skwierzynie przy  ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z sesji nr  LI/22 z  26.05.2022 r.
 4. Prezentacja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna na lata 2022-2036”  (druk nr 366/22).
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 16.05.2022 r. do 14.06.2022 r.
 6. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności sołectw; fundusz sołecki 2021 rok.  
 7. Raport o stanie Gminy Skwierzyna za 2021 r.:
  a)     debata nad raportem,
  b)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania (druk nr   367/22) .
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Skwierzyna oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2021:

a)     odczytanie uchwały nr  207/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 kwietnia 2022 r.  w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  Gminy Skwierzyna za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia  - Skarbnik Gminy;
b)     zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium     Burmistrzowi  Skwierzyny  oraz uchwałą nr 355/2022 Składu Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji  - Przewodnicząca  Komisji   Rewizyjnej;
c)     dyskusja;
d)     podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2021 r. (druk nr 368/22) ;
e)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Skwierzyny    z tytułu wykonania  budżetu Gminy Skwierzyna za 2021 r.   (druk  nr 369/22).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości  wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (druk nr 370/22).

10. Podjęcie  uchwały  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna  na lata 2022-2032 (druk nr 371/22).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.  (druk nr 372/22).

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Skwierzyna (druk nr  373/22).

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie: ul. Poznańskiej i terenów kolejowych – obszar nr I, ul. Konopnickiej i ul. Traugutta – obszar II; ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka – obszar III (druk nr  374/22).

14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

15. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 20.06.2022 r. (poniedziałek),  godz. 13.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 21.06.2022 r. (wtorek),  godz. 13.00

 

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ