OGŁOSZENIE NR 6/2022 O PRZETARGU

09.06.2022

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży:

*         położone w obrębie 1 Skwierzyna niezabudowane działki gruntu Nr 13/32 o pow. 0,1119ha i Nr 13/31 o pow. 0,1295ha, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

*         położoną w obrębie 3 Skwierzyna niezabudowaną działkę gruntu Nr 301/1 o pow. 0,7884ha, przeznaczoną w części pod teren zabudowy usługowej oraz w części pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 12 lipca 2022r. o godz. 10:00 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 6/2022 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 6 czerwca 2022r.

Wadium należy wnieść do dnia 6 lipca 2022r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.