INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

21.06.2022

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skwierzynie  w sprawie debaty nad
,,Raportem o stanie Gminy Skwierzyna  za 2021 r.”

 

Zgodnie z  art. 28aa  ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Skwierzyny przedstawił Radzie Miejskiej w Skwierzynie  ,,Raport o stanie Gminy Skwierzyna za rok 2021”.  Raport  podsumowuje działalność samorządu gminnego w poprzednim roku, przede wszystkim w zakresie realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.

Rada Miejska w Skwierzynie  rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała  w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Skwierzyny, tj. w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 13.00.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się  debatę, w której mogą zabierać głos  mieszkańcy  Gminy  Skwierzyna.  Mieszkaniec,   który  chciałby  zabrać   głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej  pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień odbycia sesji,  podczas której  ma być  przedstawiany raporto stanie Gminy.  Mieszkańcy będą mogli zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Po zakończeniu   debaty   nad  raportem  o   stanie  Gminy   Rada Miejska w  Skwierzynie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania.

 

                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                  (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Raport dostepny TUTAJ