OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA W MIEJSCOWOŚCI TRZEBISZEWO

31.05.2022

Skwierzyna, dnia 31 maja 2022r.

RG.6722.1.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z uchwałą Nr LVI/399/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 czerwca 2022r. do 30 czerwca 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również dostępny na internetowej stronie BIP Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w Sali Narad.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:

- na piśmie do Burmistrza Skwierzyny, ul. Rynek 1, 66-440  Skwierzyna,

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2022r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.

 

Burmistrz Skwierzyny

(-)

Lesław Hołownia

 

                

 

Załączniki:

- Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo

- Obowiazek_informacyjny_mpzp

- Projekt mpzp_część tekstowa

- Załącznik graficzny_rysunek planu mpzp Trzebiszewo

- uzasadnienie_mpzp

- Prognoza oddziaływania na środowisko_część tekstowa

- Prognoza oddziaływania na środowisko_rysunek

- Oświadczenie autora- mpzp Trzebiszewo