OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEŚCIE SKWIERZYNA W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ

31.05.2022

Skwierzyna, dnia 31 maja 2022 r.

RG.6722.1.2.2022

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwały Nr L/376/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowym zakresie.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planów miejscowych oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie.

 

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) wskazuje się, iż:

              - wnioski  należy   składać w formie  papierowej na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440  Skwierzyna)  lub elektronicznie, w tym  za   pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email: j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl ) lub  formularzy  zamieszczonych  w  Biuletynie  Informacji Publicznej  w  terminie od dnia 31 maja 2022r. do dnia 23 czerwca 2022r.

              - wniosek  powinien  zawierać  nazwisko, imię albo  nazwę oraz adres zamieszkania  albo  siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Skwierzyny.

 

 

 

 

                                                                                       Burmistrz Skwierzyny

                                                                                                     (-)                  

                                                                                        Lesław Hołownia

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektoratrodo-krp [dot] pl, tel. +48 792 304 042.

 3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.       przyjmowania i rozpatrywania wnoszonych uwag dotyczących:

- projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

- prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego,

b.       kontaktowania się i informowania o etapie i sposobie rozpatrzenia wnoszonych uwag,

c.      opiniowania konieczności wszczęcia procedury planistycznej mającej na celu zmianę istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego – w odniesieniu do wniosków, które składane są
w momencie w którym nie toczy się procedura planistyczna i rozpatrywane są dopiero w momencie wszczęcia tej procedury.

4.      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (dalej zwane RODO), to jest:

a.     udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b.     obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c.    realizowanie zadań Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej   powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności:

d.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

e.      Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

f.       Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

g.      Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- wraz z aktami wykonawczymi.

5.     Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych
i kategorii danych osobowych:

a.        dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),

b.        dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, dane dotyczące nieruchomości),

c.        dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu),

d.        dane zawarte w uwagach wnoszonych do planu zagospodarowania przestrzennego,

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

6.      Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:

a.        bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,

b.        innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.

7.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych, sporządzenia dokumentacji planistycznej (urbanista), a także organy doradcze (komisja urbanistyczno-architektoniczna) oraz wojewoda.

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

8.     W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

9.      W zależności od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:

a.     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych – prawo to przysługuje, jeśli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane to pozyskano;

b.      żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania.

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na przebieg
i wynik postępowania dotyczącego uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

c.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

d.      wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

e.      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Ponadto dane osobowe zawarte
w uwagach, które wnoszone są w momencie, w którym nie toczy się procedura planistyczna przechowywane są do czasu wszczęcia procedury planistycznej dla terenu objętego uwagami
i rozpatrywane są w toku tej procedury.

12.   Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli doszłoby do ww. przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego

stopnia ochrony.

 

Załączniki:

- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Skwierzyna ul. Międzyrzecka

- Uchwała nr L-376-22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 kwietnia 2022r.