PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG W CENTRUM SKWIERZYNY

23.05.2022

W dniu 23.05.2022 r. Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, w obecności przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego Michała Motowidełki, Zastępcy Burmistrza Skwierzyny Wojciecha Kowalewskiego, Kierownika Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Melioracji Zbigniewa Moraczyńskiego, Kierownika Referatu Zamówień Publicznych Bartosza Wawrzyniaka, podpisał z wykonawcą Panem Dionizym Woińskim – Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych w Krzeszycach umowę na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w centrum miasta Skwierzyna”.

Zadanie obejmuje m. in.: przebudowę dróg gminnych: ul. Głowackiego, Partyzantów, Partyzanckiej, w części ulicę Czerwonego Krzyża, plac manewrowy przy zespole garaży, ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Warty wraz z drogą gminną dojazdową do budynku wielorodzinnego w ul. Rynek 14 w Skwierzynie, przebudowę wszystkich zjazdów na przyległe nieruchomości. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki betonowej typu Eko-Behaton, ciągu pieszego z kostki betonowej typu Holland w kolorze czerwonym,  regulację z częściową wymianą armatury istniejących uzbrojeń.

Szczegółowy zakres robót budowlanych wchodzących w skład inwestycji:
-              przebudowa i budowa nawierzchni dróg,
-              budowa poboczy,
-              budowa utwardzeń terenu,
-              budowa miejsc postojowych,
-              przebudowa zjazdów indywidualnych,
-              przebudowa dojazdów,
-              budowa chodnika dla pieszych,
-              budowa 6 wpustów deszczowych podłączonych do istniejącej kanalizacji,
-              budowa oświetlenia drogowego typu parkowego,
-              rekultywacja istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych,
-              wycinka kolidujących drzew,
-              zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia technicznego,
-              wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wartość inwestycji: 2 075 733,04 zł brutto.
Gmina Skwierzyna na inwestycję pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.900.000 zł w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD.

Termin realizacji zadania: 30 czerwca 2023 r.