ZAWIADOMIENIE O LI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

20.05.2022

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję,  że  LI  sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 26 maja  2022 r.  o  godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy  ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy Skwierzyna  za 2021 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres  od 21.04.2022 r. do 15.05.2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za rok 2021.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć (druk nr  359/22).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki  paliwa w Gminie Skwierzyna na rok szkolny 2021/2022 (druk nr  360/22).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr  361/22).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk nr  362/22).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Skwierzyna za rok 2021 (druk nr  363/22).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie 2 Skwierzyna, obejmującej działkę nr 326/3, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty  od ceny sprzedaży (druk nr  364/22).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (druk nr  365/22).
 7. Przyjęcie protokołu nr 2/2022 z kontroli  efektywności wydatkowania środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym w roku 2021, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie.
 8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 23.05.2022 r. (poniedziałek),  godz. 13.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 24.05.2022 r. (wtorek),  godz. 13.00

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ