STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKWIERZYNA NA LATA 2023-2030

18.05.2022

Drodzy Mieszkańcy,

Rada Miejska w Skwierzynie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/365/22 z dnia 24 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Skwierzyna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

W związku z prowadzonymi pracami nad ww. dokumentem, który jest odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Skwierzyna na lata 2023-2030 informuję, iż  w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 10:00 w Sali Narad tut. Urzędu odbędzie się warsztat diagnostyczny.

Tematem warsztatu będą zagadnienia związane z analizą SWOT, a także będzie miała miejsce dyskusja na temat wyzwań społecznych, gospodarczych i przestrzennych, które dotyczą Gminy Skwierzyna.

Mając na uwadze powyższe serdecznie zapraszam Mieszkańców Gminy Skwierzyna, a także przedstawicieli Organizacji Społecznych do aktywnego udziału w pracach nad Strategią.

 

                                                                       Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia