OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA W REJONIE UL. DZIAŁKOWCÓW I UL. POZNAŃSKIEJ

17.05.2022

Skwierzyna, dnia 12 maja 2022r.

RG.6722.1.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Skwierzyna w rejonie ul. Działkowców i ul. Poznańskiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)w związku z uchwałą Nr LVI/400/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Działkowców i ul. Poznańskiej

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Działkowców i ul. Poznańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 26 maja 2022r. do 21 czerwca 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1,66-440 Skwierzyna, w pokoju nr 10, w godzinach pracy urzędu.

Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Działkowców
i ul. Poznańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również dostępny na internetowej stronie BIP Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
10 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w Sali Narad.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:

- na piśmie do Burmistrza Skwierzyny, ul. Rynek 1, 66-440  Skwierzyna,

- ustnie do protokołu,   

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2022r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanych terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.

Burmistrz Skwierzyny

(-)    

Lesław Hołownia

 

Do pobrania:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp- rejon ul. Działkowców i ul. Poznańskiej

- Obowiązek informacyjny mpzp

- Projekt mpzp- część tekstowa

- Załącznik graficzny mpzp

- Prognoza oddziaływania na środowisko- część tekstowa

- Prognoza oddziaływania na środowisko- rysunek

- uzasadnienie_mpzp

- Oświadczenie autora