INFORMACJA DLA OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE UCHODŹCOM - OBYWATELOM UKRAINY

24.03.2022

Informacja

dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom- obywatelom Ukrainy

na terenie gminy Skwierzyna

(Stan prawny na 23.03.2022 r.)

 

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi i osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

 

 1. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć:

a)      prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,

b)     kartę osoby przyjętej do zakwaterowania.

 1. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie lub w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1.
 2. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1 ( osobiście lub drogą pocztową).
 3. Wysokość świadczenia została określona w kwocie 40 zł na osobę dziennie.
 4. Świadczenie wypłacane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za 60 dni i jest wypłacane za miniony okres.
 5. Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
 6. Przyznanie lub wypłata świadczenia zależna jest od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.
 7. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

 

Wyjaśnienia do informacji

dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom - obywatelom Ukrainy na terenie gminy Skwierzyna oraz warunków przyznania z tego tytułu świadczenia pieniężnego.

 

Czy świadczenie w wysokości 40 zł przysługuje na jedną osobę czy jedną rodzinę?

 

 1. W myśl § 2. 1. rozporządzenia ,,wysokość świadczenia, o którym mowa w § 1, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie”.

Przykład:

Pan Wojciech zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie dla 7 osobowej rodziny z Ukrainy. Wysokość świadczenia w jej przypadku wyniesie 280 zł dziennie (40 zł x 7 osoby = 280 zł dziennie)

 1. Wnioskować można tylko w związku z pobytem obywateli Ukrainy, którzy przybyli do  Polski od dnia 24 lutego 2022r.w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
 2. Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

a)                 zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

b)                 gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 605)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022 poz. 608).

 

Dodatkowe informacje w sprawie składnia wniosków można uzyskać:

telefonicznie: 95 7216530,  95 7216531,  e-mail: j [dot] dyczkoatskwierzyna [dot] pl