ZAWIADOMIENIE O XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

19.03.2022

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję,  że  XLVIII    sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 24 marca  2022 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  z XLVI  i  XLVII sesji Rady Miejskiej. 
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 7.02.2022 r. do 15.03.2022 r.
 5. Sprawozdanie o nadzorze  i stanie technicznym gminnych placów zabaw.
 6. Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. dotacji podmiotowej Gminy dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych ,,Krąg”  w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za  rok 2021.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r. oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za rok 2021.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  za rok 2021.
 11. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   przyjęcia   Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skwierzyna na lata 2022-2024 ( druk nr 339/22).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Skwierzyna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego  trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr 340/22).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2032  (druk nr  341/22).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (druk nr  342/22).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  dotyczących zmiany  nazwy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie (druk nr  343/22).
 5. Przyjęcie protokołu nr 1/2022 z kontroli wybranej inwestycji związanej z remontem dróg wykonanym w 2021 r., przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 6. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                              

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 21.03.2022 r. (poniedziałek),  godz. 13.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 22.03.2022 r. (wtorek),  godz. 13.00

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ