OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA BUDOWĘ WODOCIĄGU KROBIELEWKO - WIEJCE

18.07.2017

 Skwierzyna, dnia 18.07.2017 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/07/2017


Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

OGŁOSZENIE


O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

 „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI od SUW w miejscowości Krobielewko do i w miejscowości Wiejce na działkach nr ewid. 111/4, 120, 99, 232  obręb 6 Krobielewko i nr 66/5, 64, 62, 5/5, 14/1, 63 obręb 7 Wiejce”.

 Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 01.08.2017 r. do godziny 11:45
w Zakładzie Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,  pokój  nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

 Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:  www.zwik-skwierzyna.pl    w zakładce: Inwestycje/PRZETARGI

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel