ZAWIADOMIENIE O XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

11.02.2022

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję,  że  XLVI    sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się w dniu 17 lutego  2022 r.  o  godz. 13.00 w trybie hybrydowym   -   stacjonarnym (sala narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie) i zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu   nr  XLV/22 z sesji odbytej w dniu 20.01.2022 r.
 4. Informacja  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Skwierzyna.
 5. Informacja  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu  w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skwierzyna.
 6. Informacja o działalności  Dziennego Domu ,,Senior – Wigor” w Skwierzynie za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  10.01.2022 r. do 6.02.2022 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Klubu Dziecięcego nr 1 w Skwierzynie za rok 2021.
 9. Sprawozdanie z działalności Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie za rok 2021.
 10. Sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skwierzyna w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży  pożarnych (druk nr 328/22).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Skwierzyna wkładu niepieniężnego do nowo tworzonej spółki  Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ,,KZN-Nadwarciański” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w obrębie 2 Skwierzyna, obejmujących działki gruntu nr 244/15 i nr 246/3 (druk nr 329/22).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 330/22).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie nr 1 Skwierzyna, obejmującej działkę nr 87/6 stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr 331).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 332/22).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (druk nr 333/22).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skwierzyna” (druk nr 334/22).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2022 (druk nr 335/22).
 19. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 20. Zamknięcie obrad.

                                                                                              

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

Terminy obrad  komisji:

 

 • Komisja Spraw Społecznych – 14.02.2022 r. (poniedziałek),  godz. 12.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 15.02.2022 r. (wtorek), godz. 13.00

 

Projektu uchwał dostępne TUTAJ