ZAWIADOMIENIE O XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

10.12.2021

ZAWIADOMIENIE

 

 

     Informuję, że  XLIV  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu   nr XLIII /21 z sesji odbytej w dniu 25.11.2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  15.11.2021 r.  do 5.12.2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie (druk nr 294/21).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej  (druk nr  295/21).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Wspierania  Rodziny dla  Gminy Skwierzyna  na  lata 2022-2024 (druk nr 296/21).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr  297/21).
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior -Wigor w Skwierzynie (druk nr 298/21).
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (druk nr 299/210.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (druk nr 300/21).
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 301/21).
 13. Przyjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2022 rok.:
  1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  2)      odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Zielonej Górze z dn. 7.12.2021 r. o projekcie uchwały budżetowej;
  3)      zapoznanie z opinią  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze   o możliwości  sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej;
  4)      odczytanie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej;
  5)      przedstawienie stanowiska Burmistrza Skwierzyny o opinii Komisji Budżetowej;
  6)      dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2022 rok (druk nr  302/21).        
 15. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 7.12.2021 r.  o projekcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032.
 16. Podjęcie uchwały  w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032  (druk nr  303/21).
 17. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 304/21).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę (druk nr  305/21).
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  (druk nr  306/21).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 307/21).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skwierzyna za lata 2019-2020 (druk nr 308/21).
 22. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skwierzyna na lata 2021-2024" (druk nr 309/21).
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna (druk nr 310/21).
 24. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania  wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej  na terenie Gminy Skwierzyna oraz regulaminu odprowadzania  wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej  na terenie Gminy Skwierzyna  (druk nr  311/21).
 25. Podjęcie uchwały  w   sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2022 r. (druk nr 312/21).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2022 r.  (druk nr  313/21).
 27. Przyjęcie protokołu nr 6/2021 z kontroli w zakresie ściągalności podatków w roku 2021 przeprowadzonej przez  Komisję Rewizyjną.
 28. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 13.12.2021 r. (poniedziałek),  godz. 13.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 14.12.2021 r. (wtorek),  godz. 13.00

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ