ZAWIADOMIENIE O XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

19.11.2021

ZAWIADOMIENIE

 

 

     Informuję, że  XLIII  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  z sesji  nr XLI/21  z  28.10.2021 r. i nr XLII/21 z 10.11.2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  15.10.2021 r. do 14.11.2021 r.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skwierzyna za rok szkolny 2020/2021.
 6. Informacja o wyznaczonych na rok 2022  podmiotach, w których  wykonywana będzie  kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym (druk nr 286/21).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2022 r. (druk nr 287/21).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna (druk nr 288/21).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna (druk nr 289/21).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2023 (druk nr 290/21).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 291/21).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 292/21).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (druk nr 293/21).
 15. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 16. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                  (-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 22.11.2021 r. (poniedziałek),  godz. 13.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 23.11.2021 r. (wtorek),  godz. 13.00

 

Projekty uchwał dostępne są TUTAJ