OBWIESZCZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA DOT. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA.

16.11.2021

Skwierzyna, dnia 16 listopada 2021 r.

 

 

 

RG.6722.1.5.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam, iż uchwałą Nr XLII/310/21 z dnia 10 listopada 2021 r. Rada Miejska w Skwierzynie przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna.

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Skwierzynie lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Skwierzyny                      

        (-)                                         

      Lesław Hołownia                           

 

Do pobrania:

- Obwieszczenie RG.6722.1.5.2019 z dnia 16.11.2021 r.

- Uchwała nr XLII-310-21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10.11.2021 r.

- Uzasadnienie do mpzp

- Załącznik nr 1 do uchwały

- Załącznik nr 2, 3, 4 do uchwały

- Podsumowanie mpzp