Projekt "COMMON FUTURE"

30.06.2017

W dniach 8 - 11 czerwca 2017 roku gościliśmy w Skwierzynie przedstawicieli miast partnerskich z Durbe (Łotwa) oraz Fredersdorf - Vogelsdorf (Niemcy) w ramach realizowanego projektu „COMMON FUTURE” (Wspólna Przyszłość) współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Europa dla obywateli - 2.1 Partnerstwo miast.

Głównym celem projektu było wspieranie budowy przyjaznej współpracy między trzema narodami. Tematami poruszanymi w projekcie były zagadnienia łączące w sposób pozytywny naszą wspólną historię, zarówno w odległych i aktualnych czasach, a także tradycję i promowanie dialogu międzykulturowego. Ważnym aspektem były również rozmowy o edukacji, szkolnictwie wyższym i rynku pracy.

W ramach projektu odbyły się w ciągu czterech dni 4 debaty tematyczne:

- Kultura i tradycja Łotwy, Niemiec i Polski.

- Edukacja i rynek pracy.

- Partycypacja w życiu publicznym.

- Historia Łotwy, Niemiec i Polski, transformacja ustrojowa oraz akcesja do UE.

Uczestnicy brali aktywny udział w każdej z dyskusji, podczas których opowiadali jak żyje się im w swoich krajach i wymieniali się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w życiu społecznym swoich miejscowości.

Podczas pobytu nasi goście mieli okazję zobaczyć skwierzyńskie zabytki, odwiedzić lokalne stowarzyszenia, Ochotniczą Straż Pożarną, wystąpić na głównej scenie na Rynku Miejskim i zintegrować się z mieszkańcami gminy podczas odbywającego się w tym czasie dni miasta.

Uczestnicy bardzo zżyli się ze sobą i zgodnie stwierdzili, że tego typu projekty bardzo integrują mieszkańców żyjących w Europie zjednoczonej w różnorodności.

Gmina Skwierzyna jako jedna z 13 wnioskodawców w Polsce otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „COMMON FUTURE” w wysokości 7.500,00 euro.