SZANOWNI MIESZKAŃCY

01.10.2021

Informujemy, że od 01.10.2021 r rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego,
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Burmistrz Skwierzyny stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie  6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponad powyższe w przypadku wyposażenia kontrolowanej nieruchomości  w zbiornik bezodpływowy weryfikacji zostanie poddana częstotliwość jego opróżniania, zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami, posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych na terenie gminy, dowody uiszczania opłat za te usługi oraz dokumenty potwierdzające stan techniczny obiektów.